Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.01.2013) - eltrak