Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.01.2013) - eltrak