Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.05.2010) - eltrak