Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.05.2010) - eltrak