Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (14.05.2010) - eltrak