Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.07.2012) - eltrak