Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.07.2012) - eltrak