Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.09.2013) - eltrak