Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.09.2013) - eltrak