Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.09.2013) - eltrak