Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.02.2010) - eltrak