Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.02.2010) - eltrak