Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.02.2010) - eltrak