Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.05.2012) - eltrak