Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.05.2012) - eltrak