Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.06.2013) - eltrak