Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.06.2013) - eltrak