Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.06.2013) - eltrak