Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.09.2009) - eltrak