Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.09.2009) - eltrak