Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.11.2010) - eltrak