Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (17.11.2010) - eltrak