Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.04.2012) - eltrak