Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.09.2012) - eltrak