Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (18.09.2012) - eltrak