Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.04.2010) - eltrak