Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.04.2010) - eltrak