Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.05.2009) - eltrak