Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.05.2009) - eltrak