Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.08.2009) - eltrak