Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.08.2009) - eltrak