Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.08.2012) - eltrak