Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.09.2012) - eltrak