Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.09.2012) - eltrak