Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.02.2013) - eltrak