Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.05.2013) - eltrak