Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.05.2013) - eltrak