Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.12.2012) - eltrak