Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.12.2012) - eltrak