Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.12.2012) - eltrak