Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.03.2012) - eltrak