Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.04.2010) - eltrak