Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.05.2009) - eltrak