Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (25.05.2009) - eltrak