Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.05.2012) - eltrak