Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.11.2010) - eltrak