Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.11.2010) - eltrak