Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.01.2012) - eltrak