Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.01.2012) - eltrak