Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.01.2013) - eltrak